Technická kontrola

Technická kontrola

Technickou kontrolou je prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technickou kontrolou sa tiež preveruje zhodnosť vozidla so schváleným typom, ak na vozidle bola zistená nezhoda. Technická kontrola v stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacím právnym predpisom podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodík vydaných typovým schvaľovacím orgánom. Technickou kontrolou sa na vozidle kontroluje:
  • brzdová sústava,
  • riadenie,
  • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby,
  • rám a karoséria,
  • osvetlenie a svetelná signalizácia,
  • predpísaná a zvláštna výbava,
  • ostatné systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,
  • zaťaženie životného prostredia,
  • identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla.
Lehoty technických kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.