Novinky

Novinky

 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
 • bezpečnostný reflexný odev (napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru,
 • kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák,
 • autolekárnička.

 

Pozn.: Povinná výbava podľa odseku 3 a 4 sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík a vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie.

Povinná výbava motorového vozidla kategórie M1 a N1:

Pozn.: Povinná výbava podľa odseku 3 a 4 sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík a vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie.

 

 • homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

 • autolekárnička,
 • bezpečnostný reflexný odev, umiestňuje sa v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
 • náhradné koleso (disk s pneumatikou) predpísaného druhu a rozmeru,
 • jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso, to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení nie je určené inak, náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené,
 • spolu s náhradným kolesom (diskom a pneumatikou) povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák,
 • pre kategóriu M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • pre kategóriu M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
 • pre kategóriu N2, N3, T, C a PS okrem nosičov pracovných adaptérov odvodených od kategórie L7e je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
 • pre kategóriu M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg,
 • pre kategóriu N3 snehové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca.

Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený. Pri motorovom vozidle a prípojnom vozidle s tromi a viacerými nápravamijednonápravovom prívese s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

 

Náhradné koleso spolu s kľúčom na matice a príručným zdvihákom sa nevzťahuje na:

 • vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
 • vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie,pri vozidlách kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého je zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
 • mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

 

 

 • Náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso,
 • Jeden zakladací klin pri prípojnom vozidle s mc > 750 kg, pri prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s mc > 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

 

Pozn.: Náhradné koleso s diskom a pneumatikou sa nevzťahuje na vozidlá s prostriedkami na bezdemontážnu opravu defektu a prevádzkovateľov vozidiel, ktorý majú zmluvne zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v SR.

 • Vozidlá kategórie O musia byť na zadnej časti karosérie, ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.
 • Vozidlá kategórie O1 a O2 dlhšie než 8 m (vrátane oja) musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK 70.
 • Vozidlá kategórie O s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK č. 69.

STAV VOZIDLA

 

KEDY MÔŽE STK NA VAŠOM VOZIDLE VYKONAŤ ÚSPEŠNÚ TECHNICKÚ ALEBO EMISNÚ KONTROLU ?

 

Vozidlo je na kontrolu pristavené čisté
– okrem umytej karosérie a podvozku musí byť čitateľné: evidenčné číslo vozidla (ŠPZ), VIN číslo vozidla a výrobný štítok vozidla,

 

Je vybavené povinnou výbavou
– výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č.27,
– reflexný odev, ktorý musí byť v dosahu vodiča, – náhradné koleso, príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky, prípadne lepiacu sadu na pneumatiky,
– autolekárnička (skontrolujte možné poškodenia a úplnosť).

 

Puklice
– v prípade, že má vozidlo kryty kolies (puklice), musia byť demontované pred vstupom na kontrolnú linku.

 

Sklá
– v zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety,
– zasklievanie vozidla musí byť celistvé,
– na čelnom skle nesmú byť v zornom poli vodiča žiadne praskliny a mimo zorného poľa nesmú byť s priemerom väčším ako 20 mm,
– na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie, na ostatných oknách len schválené fólie opatrené schvaľovacou značkou a s potvrdením o montáži fólií.

 

Klaksón
– skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia.

 

Osvetlenie
– všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné,
– funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel.

 

Pneumatiky
– minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm,
– skontrolujte si, či sú pneumatiky (aj rezerva) bez poškodení,
– pneumatiky musia byť schválené a zapísané v predloženom doklade o vozidle.

 

Prevádzkové kvapaliny
– skontrolujte si hladinu kvapaliny do ostrekovačov,
– na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (chladiaca kvapalina, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov, atď.).

 

Brzdy
– účinnosť a súmernosť bŕzd si žiaľ sami neskontrolujete. Môžete ale skontrolovať ručnú brzdu (napr. v stúpaní) a hladinu brzdovej kvapaliny.

 

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY

 

Dezinfekcia vozidla
– vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí pristaviť dezinfikované. Vodič môže byť požiadaný o predloženie dokladu o dezinfekcií vozidla.

 

Plynové zariadenia
– pokiaľ vozidlo s LPG alebo CNG/LNG nie je vybavené zariadením od výrobcu, je nutné predložiť originál protokol o montáži plynového zariadenia,
– vozidlo musí byť v zadnej časti vozidla označené kosoštvorcovou nálepkou CNG alebo LPG podľa druhu pohonu.
– od 20.5. 2019 musí byť vozidlo s pohonom LNG staršie ako 1 rok a CNG staršie ako 4 roky podrobené inšpekcií nádrže pred vykonaním technickej kontroly, v opačnom prípade bude vyhodnotené ako nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách (pre viac informácií kliknite sem),

 

Zaťaženie vozidla
– vozidlá určitých kategórií sú prevádzkovatelia povinní pristaviť na technickú kontrolu aj zaťažené v miere ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom zákon MDaV SR č. 106/2018 Z.z. v platnom znení,

 

Hasiace prístroje
– M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
– M2, M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
– N2, N3, T, C a Ps, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
– M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

 

 

DOKLADY

 

Pred kontrolou je nutné predložiť:

– osvedčenie o evidencií vozidla časť 1 alebo časť 2 (malý alebo veľký technický preukaz), resp. potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru, alebo výpis z karty vozidla,

– v prípade opakovanej kontroly je vhodné predložiť aj protokol z predchádzajúcej kontroly.

Upozornenie

Doba exspirácie lekárničky sa na STK neposudzuje. Obsah lekárničky však musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia, v opačnom prípade sa lekárnička vyhodnotí ako vážna chyba. Lekárnička sa vo vozidle ukladá tak, že na ňu nedopadá priame slnečné žiarenie. Úložný priestor lekárničky musí byť suchý a čistý a musí byť ľahko prístupný.

 

Obsah lekárničky

Obsah lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:

 • Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu.
 • Modul č. 2 – Malé rany, odreniny.
 • Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny.
 • Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov.

Lekárničky musia obsahovať tzv. „Kartu prvej pomoci“. Karta prvej pomoci je rýchly a jednoznačný návod na správne poskytnutie prvej pomoci pri život zachraňujúcich výkonoch pri závažných poraneniach. Minimálna veľkosť karty prvej pomoci je 18 x 10 cm.

Obal lekárničiek musí mať oranžovú farbu a na lícnej strane obalu v jeho strede musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 (4) cm.

 

Lekárničky sa členia podľa kategórie motorových vozidiel:

 • lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel L3e až L5e a L7e (motocykle, trojkolky, štvorkolky),
 • lekárničky pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (osobné vozidlá do 3,5t, nákladné vozidlá, traktory, pásové traktory a pracovné stroje samohybné),
 • lekárničky kategóriu motorových vozidiel M2, M3 (autobusy).

Motorové vozidlá M2, M3 s počtom miest na sedenie nad 22 musia mať lekárničku pre kategóriu motorových vozidiel M2, M3 v počte dva kusy.

 

Obsah lekárničky

Obsah lekárničky pre kategóriu L3e až L5e a L7e:

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks,
 • izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks,
 • 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks,
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks.

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 4 ks,
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 6 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 5 x 5 cm), 2 bal. á 5 ks,
 • náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 3 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm.

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 1 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 8 cm x 5 m, 1 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks.

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz, dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 8 cm x 4 m, 1 ks,
 • trojrohá šatka, textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 1 ks.

 

Obsah lekárničky pre kategóriu M1, N, T, C a Ps

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom, 1 ks,
 • izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 1 ks,
 • 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 4 ks,
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré,minimálna dĺžka 15 cm, 1 ks,
 • zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 6 ks.

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 10 ks,
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 8 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 2 bal. á 5 ks,
 • náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 1 ks.

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 2 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 2 bal. á 5 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 1 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 1 ks.

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 2 ks,
 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 2 ks,
 • trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm, 2 ks.

 

Obsah lekárničky pre kategóriu M2, M3

Modul č. 1 – Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • rúško resuscitačné s ventilom, 3 ks,
 • izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm, 3 ks,
 • 6 párov vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L,
 • utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené, 12 ks,
 • nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, minimálna dĺžka 15 cm, 3 ks,
 • zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm, 12 ks.

Modul č. 2 – Malé rany, odreniny

 • náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm, 30 ks,
 • tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené, 24 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7,5 x 7,5 cm), 6 bal. á 5 ks,
 • náplasť hladká textilná, 2,5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm, 3 ks.

Modul č. 3 – Veľké rany, krvácanie, popáleniny

 • obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2, 6 ks,
 • gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm), 6 bal. á 5 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m, 3 ks,
 • ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m, 3 ks.

Modul č. 4 – Zlomeniny, poranenia kĺbov

 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m, 6 ks,
 • elastický obväz dlhoťažný (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m, 6 ks,
 • trojrohý šatka textilná, rozmery najmenej 96 cm x 96cm x 136 cm, 6ks.

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. V prílohe č. 2, uvedenej vyhlášky sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.